Nice Index Kings, photos

0
11

A few nice Index kings, images I found:

Saint John under the Cliff / Svatý Jan pod Skalou
Index kings,
Image by czechian
Svatý Jan pod skalou (Saint John under the Cliff) with its abundance of natural scenery and historical landmarks, is one of the most picturesque villages in the Cesky Kras natural protected area. The history of the village dates back to the end of the 9th century when, according to legend, the first Czech Christian hermit, Ivan, settled down in a cave under a large cliff.

The Saint Ivan legend
The hermit Ivan, worshipped as a saint, lived in local travertine caves, which have been preserved up to the present day. Ivan was the son of the Charvatian duke Gostimysl. Legend has it that he turned away from secular life and retreated to this silent landscape where he lived for 42 years. He liked the local valley so much that he decided to live there. God sent him a doe to feed him with milk. The hermit was tempted by demons and decided to leave the area. On the day of his departure, however, St. John the Baptist appeared on the hillock under the St. John Cliff and gave him a wooden crosslet, which helped Ivan expel the demons. The legend further narrates about the hermit’s meeting with the first Czech Christian duke and leader Borivoj during his hunt for bears in the local deep forest. The duke accidentally wounded Ivan’s doe. The injured doe brought Borivoj to the hermit’s cave where she later died. The duke was sorry for killing Ivan’s provider and invited the hermit to Tetin, his nearby castle, where he offered him a place to live. Ivan, however, refused the generous offer and returned back to his cave. Before his death, he sent the duke tidings from St. John the Baptist: ‘It was you whom God ordered through St. John the Baptist to consecrate this place after my death as a church in honor of the Virgin Mary and the St. Cross, and to designate St. John the Baptist as its patron saint.’ According to the legend, after Ivan’s death, Borivoj built a chapel which in the 11th century fell under the administration of the Benedictine monastery (the Ostrov Monastery, located on an island in Vltava River, south of Prague).

The history of Saint John under the Cliff
The first written references to Saint John’s cave can be found in the Czech king Premysl Otakar I. act of 1205. According to the document, Ivan’s cave along with the anchorage, grave and chapel was acquired by the Ostrov Monastery of the Benedictines from the Czech duke Bretislav I. in 1037. In 1310 the Probostry was established and the monastery’s possessions were significantly augmented. The mother cloister of the Benedictines in Ostrov was conquered and destroyed by Hussite troops in 1420 and the surviving monks moved to St. John, then known as ‘Saint Ivan in the mountains’. Starting in 1517, the monks from Ostrov completely relocated to the St. John monastery. In 1584 St. Ivan remains, for centuries carefully hidden, were rediscove-red thus commencing the tradition of well-known pilgrimages to Saint Ivan in St. John under the Cliff.Reverence for Ivan spread to remote outskirts and the significance of the place increased. In 1661 the old church was replaced by the new massive baroque church of St. John the Baptist, designed by the Italian master builder Carlo Lurago. As the church was built on the soft and humid subsoil of a former creek, the building began to sink and extensive cracks appeared on the walls and domes. In 1711, the church was rebuilt by Kristof Dienzenhoffer and the local village was named after it – Saint John. Other parts of the cloister were constructed subsequently and its present form was achieved in 1731. The monastery, however, did not have a long life as the emperor Joseph II. decided to close it in 1785 and sell it at auction. The duke Sweerts-Spork became the first owner, followed by Joachim of Schirding and the noble family of Bergers. The rear part of the building was used for industrial manufacturing (tannery, spinning-mill, paper-mill), but never became significantly prosperous. During the years 1904 to 1912 the former cloister building functioned as a fashionably equipped spa. In 1914 the building was bought by the Congregation of School Brothers, and became a training school, which operated until 1942 when Nazi Germans took it over. In 1949 the communist government seized it and established it as a forced labor camp; between 1951-55 it even functioned as a jail. For the next approximately 20 years, the building served as the seat of the police academy of the Ministry of Interior, used to educate new members of the State Security (StB), the communist secret state police. Starting in 1985, it was put to use as an archive of the above mentioned ministry. Finally, in 1994 the cloister was returned to the Church and a teaching college was established there.

www.svatyjan.cz/index_eng.htm

——————————–

Obec Svatý Jan pod Skalou se nachází necelých 20 km jihozápadně od Prahy, nedaleko města Berouna a Loděnice. Celá obec je situována v srdci národní přírodní rezervace Karlštejn. Atraktivnost tohoto krásného místa přiměla již v minulosti k vytvoření první, nejstarší značené turistické cesty v Čechách – cesty Vojty Náprstka Beroun – Sv. Jan – Karlštejn.

Historie místa
Svatý Jan pod Skalou je jednou z nejmalebnějších obcí Národní přírodní rezervace Český kras. Oplývá četnými přírodními krásami a nachází se zde mnoho historických památek. Svoji historii počítá od konce 9. století, kdy se zde podle legendy, v jeskyni pod mohutnou skalní stěnou, usadil první český křesťanský poustevník Ivan. Poustevník Ivan, zde uctívaný jako svatý, žil ve zdejších travertinových jeskyních, které jsou v tomto místě dodnes zachovány. Ivan byl synem slovanského knížete Gostimila.Vzdal se světského života a uchýlil se do samoty, kde žil 42 let. Když po čase přišel až do zdejšího údolí, zalíbilo se mu tady a rozhodl se, že zde zůstane. Bůh mu seslal laň, aby ho živila svým mlékem. V jeskyni ho však pokoušeli zlí duchové a tak se rozhodl odtud odejít. Při odchodu se mu na návrší pod svatojánskou skálou zjevil sv. Jan Křtitel. Předal mu dřevěný křížek, kterým Ivan zlé démony ze své jeskyně vypudil. Legenda dále vypráví o setkání poustevníka Ivana s českým knížetem a vládcem Bořivojem. Bořivoj při štvanici na medvěda postřelil Ivanovu laň. Poraněná laň dovedla knížete až před Ivanovu jeskyni. Bořivoj tak nalezl Ivana a bylo mu velmi líto, že mu zabil jeho laň živitelku. Pozval tedy Ivana na svůj nedaleký hrad Tetín a nabídl mu, aby tam s ním pobýval. Ivan však nechtěl a vrátil se do své samoty. Před svou smrtí sdělil knížeti poselství od sv. Jana Křtitele: „Tobě poručil Bůh po sv. Janu Křtiteli, abys po mé smrti toto místo vysvětil za kostel ke cti Panny Marie a sv. Kříže, ale sv. Jana Křtitele máš nazvati patronem.“ Podle legendy zde po Ivanově smrti opravdu nechal postavit kníže Bořivoj kapličku, která v 11. století přišla do správy benediktinského kláštera (Ostrovský klášter- ostrov na řece Vltavě, jižně od Prahy).

První písemnou zmínku o jeskyni sv. Ivana nacházíme až v listině českého krále Přemysla Otakara I. z r.1205. Podle této listiny Ivanovu jeskyni s poustevnu, hrobem a kaplí získal Ostrovský benediktinský klášter roku 1037 od českého knížete Břetislava I. Roku 1310 zde bylo založeno probošství a majetek kláštera byl v této době významně rozmnožen. Roku 1420 byl mateřský klášter benediktinů na Ostrově dobyt husitskými vojsky a zničen. Přeživší mniši se přesunuli do Sv. Jana, tehdy nazývaného „Svatý Ivan ve skalách“. Od roku 1517 se již datuje definitivní přesídlení mnichů z Ostrova do Svatojánského kláštera. Roku 1584 zde byly znovu nalezeny a vyzvednuty po staletí pečlivě ukrývané ostatky sv. Ivana. Od této chvíle zde započala tradice slavných svatojánských poutí.

Úcta k Ivanovi se šířila do dalekého okolí a význam tohoto místa vzrůstal. R. 1661 zde byl na místě starého kostela vystavěn nový, velký barokní kostel sv. Jana Křtitele, jehož projekt vypracoval italský stavitel Carlo Lurago. Mohutná kamenná stavba však byla postavena na měkkém a vlhkém podloží bývalého potoka, což způsobilo záhy sesedání stavby a rozpukání zdiva a klenby. V r. 1711 kostel přestavěl Krištof Dienzenhofer. Podle svatojánského kostela dostala pak jméno i zdejší obec. Ostatní budovy bývalého kláštera byly stavěny postupně. Do dnešní podoby byly dokončeny v r. 1731. Klášter však byl zanedlouho, v r. 1785, zrušen císařem Josefem II. Majetek kláštera byl pak rozprodán v dražbě. Prvním majitelem se stal hrabě Sweerts-Spork, dalším rytíř Joachim ze Schirdingu, později pak šlechtická rodina Bergerů. Zadní část kláštera byla využívána k průmyslové výrobě (koželužna, přádelna, papírna), vždy bez valného ekonomického úspěchu. V letech 1904 – 1912 bývalá budova kláštera fungovala jako moderně vybavené lázně. V r. 1914 koupil budovu kláštera církevní řád Školských bratří a zřídil zde učitelský ústav. Ten zde byl až do r. 1942, kdy byl německou okupační správou zrušen. V r. 1949 se objektu zmocnila nastupující komunistická vláda a zřídila zde tábor nucených prací, v letech 1951-55 dokonce věznici. Pak zde byla téměř 30 let policejní škola ministerstva vnitra pro výchovu nových příslušníků komunistické státní policie (STB). Od r. 1985 byla budova využívána jako archiv ministerstva vnitra. V roce 1994 byl klášter navrácen církvi a byla zde zřízena Vyšší odborná pedagogická škola.

svatyjan.cz/index_cz.htm

King and Dufferin streets, looking north
Index kings,
Image by Toronto History
Photographer: Alfred Pearson
February 23, 1928
City of Toronto Archives
Series 71, Item 5679